Tesir Ticaret Hukuku

%10
30,00 TL
27,00 TL

Tesir Ticaret Hukuku

Bahar Yıldızhan
HAVALE :26,73 TL %1 EFT İndirimi
30,00 TL
%10
%10
27,00 TL
HAVALE :26,73 TL %1 EFT İndirimi
Kitap Açıklaması

İÇİNDEKİLERTicari İşletme HukukuTicaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler.................................................................... 1Birinci BölümTicari İşletme.......................................................................................................................... 1Ticari İşletmenin Yapısı...................................................................................................... 2Ticari İşletmede Merkez ve Şube...................................................................................... 3Şubenin Unsurları.............................................................................................................5Ticari İşletmeyi Konu Alan Hukuki İşlemler.......................................................................5Ticari İşletmenin Devri...................................................................................................... 7Genel Olarak Devrin Anlamı.............................................................................................. 5Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni.......................................................................................... 8İkinci BölümTicari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler................................................................................... 9A. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi)...............................................9B. Uygulanacak Faiz Oranlarının Değişmesi.................................................................... 10I. Genel Olarak........................................................................................................... 10II. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri................................................................................ 10III. Faiz Oranları.......................................................................................................... 10Ticari Hükümler.................................................................................................................... 11Ticari Yargı ........................................................................................................................... 12I. Mutlak Ticari Davalar .................................................................................................. 12A. TTK'da Gösterilen Hususlardan Doğan Davalar..................................................... 12B. Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan Davalar................................13Hususlardan Doğan Davalar................................................................................................. 13II. Havale Vedia ve Telif Hakkından Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar ..13III. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar ......................................13Üçüncü BölümTacir ve Tacir Olmanın Hükümleri......................................................................................... 13Tacir Sıfatı............................................................................................................................. 13A. Gerçek Kişilerin Tacir Sıfatı.......................................................................................... 13B. Tüzel Kişilerin Tacir Sıfatı............................................................................................. 14Tacir Sıfatını Sona Erdiren Hâller..................................................................................... 15Tacir Olmanın Sonuçları.................................................................................................. 15İki Tarafın Tacir Olduğu İlişkilerde Uygulanacak Özel Kurallar...............................................17Dördüncü BölümTacir Yardımcıları.................................................................................................................. 18I. Bağımlı Tacir Yardımcıları............................................................................................. 19Bağımlı Tacir Yardımcıların Ortak Özellikleri....................................................................19A. Ticari Temsilci........................................................................................................ 19B. Ticari Vekil............................................................................................................. 21II. Bağımsız Tacir Yardımcıları.......................................................................................... 21A. Acente................................................................................................................... 22B. Komisyoncu........................................................................................................... 24Beşinci BölümTicaret Sicili.......................................................................................................................... 25Sicile Tescil İşlemi................................................................................................................. 25Tescilin Fonksiyonları............................................................................................................ 26Altıncı BölümTicaret Unvanı ...................................................................................................................... 27Ticaret Unvanının Şekli.................................................................................................... 27A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı............................................................................. 28B. Adi Şirketin Ticaret Unvanı.................................................................................... 28C. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanları ..............................................28D. Limited ve Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı.........................28E. Diğer Tüzel Kişi Tacirler.......................................................................................... 29F. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı........................................................................ 29Ekler.......................................................................................................................... 29Ticaret Unvanıyla İlgili Özellikler..................................................................................... 30Ticaret Unvanı Üzerindeki Hak ve Ticaret Unvanının Korunması....................................30İşletme Adı......................................................................................................................31Yedinci BölümMarka .................................................................................................................................. 32Markanın Tanımı ve Türleri............................................................................................. 32Markanın Tescili..............................................................................................................32Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler....................................................................32Tescilin Yapılışı.................................................................................................................35A. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler........................................................................... 35B. Başvurunun İncelenmesi ve İtirazlar..................................................................... 35Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi.............................................361. Markanın Hükümsüzlüğü....................................................................................... 362. Marka Hakkının Sona Ermesi................................................................................. 36Marka Hakkının Korunması............................................................................................. 376769 Sayılı KHK Hükümlerine Göre Koruma.............................................................. 37Sekizinci BölümHaksız Rekabet..................................................................................................................... 39Haksız Rekabetin Unsurları............................................................................................. 39Haksız Rekabet Halleri .................................................................................................... 39Haksız Rekabetin Sonuçları............................................................................................. 41Haksız Rekabet Davasında Taraflar.................................................................................. 42Haksız Rekabette Zamanaşımı......................................................................................... 42Dokuzuncu BölümTicari Defterler...................................................................................................................... 43Defter Tutma Yükümlülüğü............................................................................................. 43Defterlerin Saklanması.................................................................................................... 43Tasdik ve Beyan Yükümlülüğü......................................................................................... 44Ticari Defterlerin Teslim ve İbrazı.................................................................................... 44Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması......................................................................44Onuncu BölümCari Hesap............................................................................................................................ 45Cari Hesaba Geçirilecek Alacaklar................................................................................... 45Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar............................................................................. 45Cari Hesapta Süreler.......................................................................................................46Cari Hesap Sözleşmesinin Hükümleri.............................................................................. 46Bakiyeyi Kabulün Sonuçları............................................................................................. 46Bakiyenin Haczi ..............................................................................................................46Cari Hesabın Sona Ermesi............................................................................................... 47Taraflardan Birinin İflas Etmesi....................................................................................... 47KIYMETLİ EVRAK HUKUKUI. Kıymetli Evrak Tanımı......................................................................................................... 48II. Türk Hukukunda Düzenlenmiş Olan Kıymetli Evrak Türleri...............................................48III. Teşhis ve İbraz Senetlerinin Durumu............................................................................... 49IV. Kıymetli Evrak Borçlusunun Hukuki Durumu................................................................... 49V. Kıymetli Evrakın Tasnifi..................................................................................................... 50VI. Senedin Türünün Değiştirilmesi...................................................................................... 53VII. Emre Yazılı Senetlerde Defiler........................................................................................ 53Hamiline Yazılı Senetlerde Defiler................................................................................... 55Kıymetli Evrakın Ziyaı (Kaybı) ve İptali............................................................................. 55VIII. Kambiyo Senetleri......................................................................................................... 59Poliçe...............................................................................................................................60Kavram ve Nitelikler.................................................................................................. 60Poliçede Bulunması Zorunlu Unsurlar....................................................................... 61Poliçedeki Alternatif Unsurlar................................................................................... 63Poliçede İsteğe Bağlı Kayıtlar (İhtiyari Kayıtlar)......................................................... 63Poliçeye Yazılmamış Sayılacak Kayıtlar...................................................................... 65Poliçeyi Geçersiz Kılan Kayıtlar.................................................................................. 66Poliçede Kabul........................................................................................................... 66Poliçede Ciro.............................................................................................................. 78İbraz ve Ödeme......................................................................................................... 79Vadede Müracaat Hakkı............................................................................................ 80Protestodan Muafiyet Halleri.................................................................................... 82Vadeden Önce Müracaat Hakkı................................................................................. 82Zamanaşımı............................................................................................................... 83Bono ..............................................................................................................................84I. Mahiyeti ve Hukukî Niteliği..................................................................................... 84II. Bonodaki Şekil Şartları........................................................................................... 85III. Bonoya Uygulanacak Hükümler ........................................................................... 86Çek..................................................................................................................................88I. Çekin Özellikleri...................................................................................................... 88II. Çekte Şekil Şartları................................................................................................. 89III. Çekin İbrazı ve İbraz Süreleri................................................................................ 91Çekte Müracaat Hakkı.......................................................................................... 93IV. Çekte Zaman aşımı............................................................................................... 97Çizgili Çek.............................................................................................................. 98Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek (Mahsup Çek)....................................98Makbuz Senedi ve Varant............................................................................................... 99A. Umumi Mağazalar................................................................................................. 99B. Makbuz Senedi ve Varant.................................................................................... 100C. Mallar Üzerinde Tasarruflar................................................................................. 101D. Zaman aşımı........................................................................................................ 102E. Senetlerin Ziyaı.................................................................................................... 102ŞİRKETLER HUKUKUI. Genel Olarak Şirket Kavramı............................................................................................ 103A. Dar ve Geniş Anlamda Şirket.................................................................................... 103B. Şirketin Unsurları...................................................................................................... 103Şirketlerin Tasnifi....................................................................................................... 105II. Adi Şirket........................................................................................................................ 108A. Genel Açıklama.........................................................................................................108B. Adi Şirketin Özellikleri............................................................................................... 108C. Adi Şirketin Kuruluşu................................................................................................. 109IV. Adi Şirketin İşleyişi......................................................................................................... 109V. Adi Şirketin Sona Ermesi................................................................................................. 111A. Sona Erme Sebepleri................................................................................................. 111B. Sona Ermenin Hükümleri.......................................................................................... 113C. Tasfiye.......................................................................................................................113Ticaret Şirketleri................................................................................................................. 114Ticaret Şirketlerinin Özellikleri...................................................................................... 114Sermaye Şirketlerinin Özellikleri................................................................................... 114Ticaret Şirketlerinin Çeşitleri......................................................................................... 115Kollektif Şirket............................................................................................................... 115Adi Komandit Şirket...................................................................................................... 126Tanımı ve Unsurları....................................................................................................... 126Komandit Şirketin Kuruluşu........................................................................................... 127Komandit Şirketin İşleyişi.............................................................................................. 128Ortaklar Arasında Değişiklikler...................................................................................... 129Sona Erme ve Tasfiye.................................................................................................... 129Anonim Şirket............................................................................................................... 129Ortaklık Borçlarından Sorumluluk................................................................................. 131Anonim Ortaklığın Kuruluşu.......................................................................................... 131Kuruluş ......................................................................................................................... 131Kuruluştan Doğan Sorumluluk...................................................................................... 132Anonim Ortaklığın Teşkilat ve İşleyişi............................................................................ 132Yönetim Kurulu............................................................................................................. 133Yönetim Kurulunun Oluşumu........................................................................................ 133Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri.......................................................................... 135Şirketin Temsili.............................................................................................................. 136Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği ...................................................................... 137Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Borç ve Yükümlülükleri........................................... 137Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları................................................................................ 138Genel Kurul................................................................................................................... 140A. Genel Kurulun Yetkileri........................................................................................ 140B. Genel Kurul Toplantıları....................................................................................... 141C. Genel Kurul Toplantıya Çağırmaya Yetkili Organlar............................................. 141D. Çağrının Şekli....................................................................................................... 142E. Toplantı Yeri......................................................................................................... 143F. Çağrısız Toplantı................................................................................................... 143G. Genel Kurula Katılabilecekler.............................................................................. 143H. Gündem.............................................................................................................. 144İ. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter sayıları.......................................................... 144J. Genel Kurulda Oy Hakkı....................................................................................... 146K. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İhlali........................................................... 147Denetçiler..................................................................................................................... 149Anonim Ortaklıkta Dış Denetim.................................................................................... 151A. Kurtuluşta İzin..................................................................................................... 151B. KTK Tarafından Üye Seçimi.................................................................................. 151C. Ticaret Bakanlığı Denetimi................................................................................... 151D. SPK BİST Denetimi............................................................................................ 151Anonim Şirkette Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi......................................................... 151A. Sözleşme Değişikliği............................................................................................ 151B. Esas Sermayenin Artırılması................................................................................ 152C. Sermaye Azaltımı................................................................................................. 153Anonim Şirkette Pay Kavramı........................................................................................ 154A. Pay Senedi (Hisse Senedi)................................................................................... 154B. Pay Çeşitleri......................................................................................................... 156Anonim Ortaklığın Sona Ermesi.................................................................................... 158A. İnfisah Sebepleri.................................................................................................. 158B. Fesih Sebepleri.................................................................................................... 158İradi Fesih Sebepleri...................................................................................................... 158Limited Şirket................................................................................................................ 159Pay Defteri ve Ortaklar Listesi....................................................................................... 160Limited Şirketin Yapısı................................................................................................... 161Ortaklar Genel Kurulu................................................................................................... 161Yönetim ve Temsil......................................................................................................... 162Denetçiler..................................................................................................................... 162Limited Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiye........................................................................ 162

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2020
Baskı1
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16,5 x 23,5
ISBN-139786057731517
Kağıt TürüKitap Kağıdı
Sayfa Sayısı172
125 TL ve üzeri kargo bedava
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.