Türk Sosyal Güvenlik Hukuku

135,00 TL
135,00 TL
Kitap Açıklaması

2006 yılından itibaren Türk sosyal güvenlik sisteminde önemli arayışlar içine girildiği ve ülkemizde sosyal güvenlik reform çalışmalarına başlanıldığı görülmektedir. Bu anlamda 5502 sayılı Yasa'yla sosyal güvenlik kuruluşları tek çatı (Sosyal Güvenlik Kurumu) altında birleştirilmiş ve 5510 sayılı Yasa'yla da genel sağlık sigortası oluşturulup norm ve standart birliğinin sağlanmasına çalışılmıştır. Bunun gibi 1999 yılında kabul edilen 4447 sayılı Yasa'yla işsizlik sigortası kurulmuştur. Buna göre taraf olunan 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'nin düzenlediği dokuz mesleki riske karşı ülkemizde belli bir güvencenin sağlandığı söylenmelidir. Ancak aile yardımları konusundaki ulusal güvencenin düşük kaldığı gözden uzak tutulmamalıdır. Bunun gibi sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanında hukuken yeknesaklığın sağlandığı da görülmemektedir.
Bu çalışmada Türk sosyal güvenlik hukukunun genel esasları toplu bir bakış içerisinde yer almaktadır. Yasal düzenlemelerin ötesinde yargı kararlarına ve öğreti görüşlerine yer verilmiş; ancak bunların ayrıntılı biçimde irdelenmesine çalışılmamıştır. Çünkü başlıca amaç okuyucuya Türk sosyal güvenlik hukuku hakkında genel bir bakış açısını kazandırmaya çalışmak olmuştur. Nitekim çalışmanın son bölümünde Türk sosyal güvenlik sisteminin genel bir değerlendirmesi yapılmak suretiyle daha önceki bilgi ve bulgular ışığında sosyal güvenlik hakkının ülkemizde ne ölçüde gelişmiş olduğu belirtilmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN) 


İÇİNDEKİLER


Birinci Bölüm

Giriş 


§1. Sosyal Güvenlik Kavramı

I. Genel Olarak

II. Sosyal Güvenlik Kavramının Hukuken Önem Kazanması

III. Sosyal Güvenlik Hukukunun Kapsamı

IV. Sosyal Güvenlik Hukukunun Türk Hukuk Sistemindeki Yeri

Kaynakça 


§2. Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Gelişimi

I. Genel Olarak

II. Osmanlı Devleti Dönemi

III. Cumhuriyet Dönemi

Kaynakça 


§3. Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları

I. Genel Olarak

II. Ulusal Kaynaklar

III. Uluslararası Kaynaklar

Kaynakça 


İkinci Bölüm

Sosyal Sigorta Örgütlenmesi 


§4. Sosyal Sigortalarda İdari Yapı ve Denetim

I. Genel Olarak

II. Yapısal Örgütlenme

III. Sosyal Güvenlik Kurumu

IV. Türkiye İş Kurumu

V. Sosyal Sigorta Denetimi

VI. Sosyal Güvenlik Kurum Yapılarının Hukuki Niteliği

Kaynakça 


§5. Sosyal Güvenliğin Mali Yapısı ve Finansmanı

I. Genel Olarak

II. Finansman Kaynakları

III. Primler

IV. Prim Belgelerinin Verilmesi

V. Primlerin Ödenmesi

VI. Prim Gün Sayılarının Hesaplanması

VII. Prim Borçlarının Ertelenmesi

VIII. Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi (Yeniden Yapılandırma)

IX. Prim Teşvikleri

X. Prim Alacaklarında Zamanaşımı Süresi

XI. Yersiz Alınmış Primlerin İadesi

Kaynakça 


Üçüncü Bölüm

Sosyal Sigorta Kavramı 


§6. Sosyal Sigorta Tipleri

I. Genel Olarak

II. Zorunlu Sigorta

III. İsteğe Bağlı Sigorta

Kaynakça 


§7. Sosyal Sigorta İlişkisi

I. Genel Olarak

II. Sosyal Sigorta İlişkisinin Kurulması

III. Kurulan Sigorta İlişkisinin Bildirilmesi

IV. Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk

V. Sosyal Sigorta İlişkisini Etkileyen Durumlar

VI. Sosyal Sigorta İlişkisinin Sona Ermesi

Kaynakça 


§8. Sosyal Sigortaların Kapsamı

I. Genel Olarak

II. Tam Olarak Sigortalı Sayılanlar

III. Kısmen Sigortalı Sayılanlar

IV. Sigortalı Sayılmayanlar

V. Sigortalının Aile Bireyleri

Kaynakça 


Dördüncü Bölüm

Sosyal Sigorta Yükümlülükleri 


§9. İşverenin Yükümleri

I. Genel Olarak

II. İşyerini Bildirme Yükümü

III. Sigortalıları Bildirme Yükümü

IV. Prim Ödeme Yükümü

V. Sağlık Raporu Olmaksızın Sigortalı Çalıştırmama Yükümü

VI. Belgeleri Muhafaza ve Sunma Yükümü

VII. Sigortalıyı Koruma Yükümü

VIII. Kaza ve Hastalık Hallerini Kuruma Bildirme Yükümü

IX. Kaza Sonrası Sağlık Hizmeti Sunma Yükümü

X. İşyeri Denetimini Kolaylaştırma Yükümü

Kaynakça 


§10. Sigortalının Yükümleri

I. Genel Olarak

II. Çalışmasını Kuruma Bildirme Yükümü

III. Primlerinin Kesilmesine Katlanma Yükümü

IV. Sigorta Olaylarına Neden Olmama Yükümü

V. Sigorta Olaylarının Olumsuz Sonuçlarını Ortadan Kaldırma Yükümü

Kaynakça 


§11. Kişilerin Yükümleri

I. Genel Olarak

II. Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Yükümleri

III. Üçüncü Kişilerin Yükümleri

Kaynakça 


§12. Kurumun Yükümleri

I. Genel Olarak

II. Sigorta Denetimini Yapma Yükümü

III. Sigorta Alacaklarını Takip Yükümü

IV. Resen Belge Düzenleme Yükümü

V. Asgari İşçiliği Tespit Yükümü

VI. Sır Saklama Yükümü

VII. Bilgilendirme Yükümü

VIII. Yaptırım Uygulama Yükümü

Kaynakça 


Beşinci Bölüm

Sosyal Sigorta Kolları 


§13. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

I. Genel Olarak

II. İş Kazası Kavramı

III. Meslek Hastalığı Kavramı

IV. Sigortalıya Yapılacak Parasal Yardımlar

V. Sigortalının Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar

VI. İşverenin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu

VII. Üçüncü Kişilerin Kurum Karşısındaki Sorumluluğu

Kaynakça 


§14. Hastalık Sigortası

I. Genel Olarak

II. Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Ödenmesi

III. Hastalanan Sigortalı Nedeniyle İşverenin Sorumluluğu

IV. Hastalanan Sigortalı Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

Kaynakça 


§15. Analık Sigortası

I. Genel Olarak

II. Analık Sigortası Yardımları

III. Kurumun Analık Sigortasında Rücu Hakkı

IV. Yarım Çalışma Ödeneği

Kaynakça 


§16. Malullük Sigortası

I. Genel Olarak

II. Malullük Aylığı

III. Devlet Memurları İçin Özel Malullük Durumları

IV. Malullük Aylığı Alanlara Sağlanan Diğer Bazı Yardımlar

V. Malullük Sigortasında Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

VI. Önceki Dönemde Malullük Aylığına Hak Kazananların Durumu

Kaynakça 


§17. Yaşlılık Sigortası

I. Genel Olarak

II. Yaşlılık Aylığının Bağlanması

III. Özel Emeklilik Rejimleri

IV. Yaşlılık Aylığı Alacak Sigortalının İşten Ayrılması

V. Yaşlılık Aylığı Almak İsteyen Sigortalının Kuruma Başvurması

VI. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması

VII. Bazı Kamu Görevlilerinin Emekli Aylıkları

VIII. Yaşlılık Aylığının Ödenmesi

IX. Çalışan Emeklilerin Durumu

X. Toptan Ödeme Yapılması

XI. Emeklilere Sağlanan Diğer Yardımlar

XII. Tarım İşçilerinin Yaşlılık Aylığı

XIII. Emeklilikte Yaş Şartını Etkileyen Durumlar

Kaynakça 


§18. Ölüm Sigortası

I. Genel Olarak

II. Ölüm Sigortası Yardımlarından Yararlanacak Olanlar

III. Ölüm Aylığının Koşulları

IV. Ölüm Aylığına Esas Alınacak Aylık Miktarı

V. Ölüm Aylığının Hak Sahipleri Arasında Paylaştırılması

VI. Hak Sahiplerinin Kuruma Başvurması

VII. Ölüm Aylığının Ödenmesi

VIII. Ölüm Aylığının Kesilmesi

IX. Ölüm Aylığının Diğer Aylık ve Gelirlerle Birleşmesi

X. Avans Ödenmesi ve Haciz Yasağı

XI. Bayram İkramiyesi

XII. Diğer Ölüm Sigortası Yardımları

XIII. Kurumun Ölüm Aylığını Üçüncü Kişilere Rücu Hakkı

Kaynakça 


§19. İşsizlik Sigortası

I. Genel Olarak

II. Sosyal Güvenlik Kapsamında İşsizlik

III. İşsizlik Sigortasının Özellikleri

IV. İşsizlik Sigortasının Kapsamı

V. İşsizlik Sigortasının Yürütülmesi ve Finansmanı

VI. İşsizlik Sigortası Yardımları

VII. Bağımsız Çalışanların İşsizlik Sigortası

Kaynakça 


§20. SSGSSK Öncesinin Memur Yardımları

I. Genel Olarak

II. Emekli Sandığı Kanunu'ndan Kaynaklanan Yardımlar

III. Devlet Memurları Kanunu'ndan Kaynaklanan Yardımlar

Kaynakça 


Altıncı Bölüm

Genel Sağlık Sigortası 


§21. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı

I. Genel Olarak

II. Genel Sağlık Sigortası Sistemine Geçiş Süreci

III. Kişiler İtibarıyla Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı

IV. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar

V. Genel Sağlık Sigortalısının Tescili

Kaynakça 


§22. Genel Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmetleri

I. Genel Olarak

II. Sağlık Hizmetlerinin İçeriği

III. Yurt Dışında Tedavi

IV. Sağlıkla İlgili Diğer Yardımlar 


§23. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

I. Genel Olarak

II. Belli Oranda Prim Ödeme

III. Belli Tutarda Prim Ödenmesi

IV. Kimlik Bildirimi

V. Sağlık Yardımlarının Süresi

VI. Sağlık Hizmet Bedelleri

VII. Sağlık Hizmetlerinin Sunulması

VIII. Katılım Payı

IX. Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri

X. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

Kaynakça 


Yedinci Bölüm

Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları 


§24. Yardımlaşma Sandıkları

I. Genel Olarak

II. Ereğli Kömür İşçilerinin Sandığı

III. İlkokul Öğretmenlerinin Yardımlaşma Sandığı

IV. Emniyet Mensuplarının Sandığı

V. Munzam Sandıklar

VI. Ordu Yardımlaşma Kurumu

Kaynakça 


§25. Bireysel Emeklilik Sistemi

I. Genel Olarak

II. Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri

III. Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı

IV. Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma

V. Emeklilik Sözleşmesi

VI. Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları

VII. Bireysel Emeklilik Sisteminin Sağladığı Yardımlar

Kaynakça 


Sekizinci Bölüm

Primsiz Rejim 


§26. Sosyal Yardımlar

I. Genel Olarak

II. Sosyal Yardımların Kapsamı

III. Sosyal Yardımlar Örgütlenmesi

IV. Türkiye'ye Hizmeti Geçmiş Vatandaşları Koruyucu Yardımlar

V. Muhtaç Durumdaki Kişileri Koruyucu Yardımlar

VI. Öğretmenliği Destekleyici Yardımlar

VII. Başarılı Sporcuları Destekleyici Yardımlar

Kaynakça 


§27. Sosyal Hizmetler

I. Genel Olarak

II. Sosyal Hizmet Kavramının Anayasal Temeli

III. Sosyal Hizmetlere İlişkin Esaslar

IV. Sosyal Hizmetler Örgütlenmesi

V. Korunmaya Bakıma ve Yardıma Muhtaç Olana Sağlanan Hizmetler

VI. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Korunmasına Yönelik Hizmetler

Kaynakça 


Dokuzuncu Bölüm

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Genel Değerlendirmesi 


§28. Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Toplu Bakış

I. Genel Olarak

II. Sistemin Temel Özellikleri

III. Sistemin Aksayan Yanları

IV. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Geleceği

V. Sonsöz 


Kaynakça

Kitap Özellikleri''''''''
Barkod9786257598828
Basım Yılı2021
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16,2 x 23,5
Kağıt TürüKitap Kağıdı
Sayfa Sayısı502
135 TL ve üzeri kargo bedava
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
BENZERKİTAPLAR
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.