Peygamber Evinin Hanimlari ( 9 Kitap )

%40
140,00 TL
84,00 TL

Peygamber Evinin Hanimlari ( 9 Kitap )

Kollektif
HAVALE :83,16 TL %1 EFT İndirimi
140,00 TL
%40
%40
84,00 TL
HAVALE :83,16 TL %1 EFT İndirimi
Kitap Açıklaması

Hz. Hatice Bint Huveylid /Peygamber Evinin Hanımları 1


"Zamanındaki kadınların hayırlısı İmrân kızı Meryem'dir.Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir."[Hz. Muhammed (sas)]Hz. Peygamber (sas) her hususta olduğu gibi aile hayatında da insanlığa güzel bir örnektir. Onun aile hayatını öğrenmek ve eşleri hakkında bilgi sahibi olmak aile hayatının örnekliğini anlamada bize yardımcı olacaktır.Hz. Hatice (ra) Hz. Peygamber'in (sas) diğer hanımları arasında onunla peygamber olmadan önce evlenen tek hanımdır. Ahlakından ve karakterinden etkilenmiş ve ona çok değer vermiştir.  O mutlu zamanlarında olduğu gibi sıkıntılı anlarında da Hz. Peygamber'in (sas) yanındaydı. Hz. Peygamber (sas) de karşılaştığı sıkıntıların üstesinden onun dostluğu verdiği destek huzur ve sükûnu ile gelmiştir.Hz. Hatice'nin (ra) vefatına kadar Hz. Peygamber (sas) başka bir kadınla evlenmemiştir. Hz. Hatice'nin (ra) vefatından sonra da onu hep muhabbetle yâd edip hatırasını yaşatmıştır.

Hz. Aişe Bint Ebi Bekir /Peygamber Evinin Hanımları 2

"Âişe'nin kadınlara üstünlüğütirit yemeğinin diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir."[Hz. Muhammed (sas)]Hz. Âişe (ra) gerek babasının evinde gerekse Hz. Peygamber'in (sas) yanında yetişmiş birçok ilimde temayüz etmiş dinî bilgi ve uygulamaları hadis ve sünneti ümmete aktarmada büyük görevler üstlenmiş örnek alınması gereken önemli bir hanımdır.Hz. Âişe (ra) kadınların eğitim ve öğretimiyle yakından meşgul olmuştur. Ondan ders dinleyen ve hadis nakleden birçok bayan öğrencisi vardı. Böylece o hem bizzat hem de yetiştirdiği öğrencileri ile İslâm dünyasında kadınların ilimle meşgul olmaları gerektiğini göstermiştir.Hz. Âişe (ra) Hz. Peygamber'e (sas) destek oluşu; ilmi ümmete aktarışı yetiştirdiği öğrenciler; hakkında ayetlerin inmesi İfk Hadisesi Cemel Savaşı halife ve sahâbîlere karşı duruşu ile Hz. Peygamber'in (sas) hayatında ve İslâm tarihinde önemli bir konuma sahiptir.

Hz. Hafsa Bint Ömer / Peygamber Evinin Hanımları 3

Hz. Hafsa (ra) babası Hz. Ömer'in (ra) İslâm'ı kabulünü müteakip Müslüman olmuştur. Hz. Peygamber (sas) ile evliliği esnasında yaşanılan tahrim hadisesinde adı geçen kişilerden biridir. Hz. Peygamber'in (sas) onu boşamaya teşebbüs etmesine rağmen ilahi ikazla onun eşi olarak kalmaya devam etmiştir. Bu olay neticesinde Hafsa daha dünyada iken Hz. Peygamber'in (sas) cennetteki eşi olarak vasıflandırılmıştır.Hz. Ebû Bekir (ra) döneminde bir araya getirilen sonra da Hz. Ömer'e (ra) intikal eden Mushaf Hz. Hafsa'ya (ra) emanet edilmiştir. Okuma yazma bilen aynı zamanda hafız sahâbîler arasında adı geçen Hz. Hafsa'dan (ra) kardeşi Abdullah b. Ömer ve Abdullah'ın oğlu Ömer'in hadis rivayet etmiş olması onların ilmi konularda yetişmesinde pay sahibi olduğunu göstermektedir.Özetle yaşadığı dönemin ve coğrafyanın sınırlarını zorlayan sahip olduğu farklı hususiyetleriyle dikkat çeken bununla beraber sert mizacı ile de anılan Hz. Hafsa (ra) Hz. Peygamber'in (sas) eşleri arasında özel yeri olan müstesna hanımlardan birisidir.

Hz. Cüveyriye Bint Haris Hz. Reyhane Bint Şem'un Hz. Mariye Bint Şem'un / Peygamber Evinin Hanımları 4

Hz. Cüveyriye (ra) Benî Mustalik Gazvesi'nde kavminin liderinin kızı olmasına rağmen esir düşmüştü. Peygamber Efendimiz (sas) cariye hüviyetindeki Hz. Cüveyriye'yi (ra) azat edip hürriyetine kavuşturdu. Ayrıca ona evlenme teklif etme inceliğinde bulunup onunla evlendi.Hendek Gazve'sinde Peygamber Efendimiz (sas) ile yapmış oldukları antlaşmayı bozan Benî Kurayza gazvenin hemen ardından muhasara altına alınmış neticesinde kabilenin kadın ve çocukları esir edilmişti. Bu gazvede kocası öldürülen Hz. Reyhâne (ra) de esirler arasındaydı. Peygamber Efendimiz (sas) Hz. Reyhâne'yi (ra) de kendisine eş olarak seçti.Hz. Mâriye (ra) bir cariye vasfıyla doğduğu topraklardan tamamen ayrıldığının farkında olarak Mısır'dan hiç bilmediği bir dilin ve dinin yaşandığı bir diyâra doğru yola çıkmıştır. Onu bir hediye olarak Hz. Peygamber'e (sas) gönderen Mukavkıs Hz. Mâriye'nin (ra) karakterinde bu tür bir zorluğa göğüs gerecek sağlam bir duruş ve uyum kabiliyeti görmüş olmalıdır.Bu çalışma ortak özellilere sahip üç annemizi; farklı yönleriyle hayalarını ele almaktadır

Hz. Ümmü Seleme / Peygamber Evinin Hanımları 5

Hz. Ümmü Seleme (ra) kabile bağlarının çok güçlü olduğu bir toplumda Hz. Peygamber'e (sas) en fazla düşmanlık yapan kabilelerden birinin kızı olarak erken dönemde Müslüman olmuş yürekli bir kadındır.O dönemin ulaşım şartlarının zorluğuna rağmen iki defa Habeşistan'a hicret etmiş ve Medine'ye kocası ile hicretine engel olunmuştu. Aradan bir yıl geçtikten sonra akrabalarından izin çıkınca yalnız başına hicret etmek üzere yanına çocuğunu da alarak yola çıktı. Şayet Ten'im'de Osman b. Talha'ya (ra) rastlamasaydı tek başına Mekke'den Medine'ye yolculuğu göze alacak kadar cesur bir kadındır.Peygamber hanımı olmanın yanında Hudeybiye'deki tutumu ile de İslâm tarihinde özel bir yer edinmiştir.Kısacası Hz. Ümmü Seleme (ra) döneminin ve yaşadığı coğrafyanın kadınlarına benzemeyen güçlü kişiliği yüksek özgüveni ve yaptıkları ile nev'i şahsına münhasır bir kadındır.

Hz. Ümmü Habibe / Peygamber Evinin Hanımları 6

Hz. Ümmü Habîbe (ra) Mekke liderlerinden Ebû Süfyân'ın kızı olması ve Habeşistan'a hicret ettikten sonra kocası irtidat eden bir kadın olarak İslâm'da sebat göstermesi o dönemde birçok insanın kaçındığı bir davranış olması yönüyle Hz. Ümmü Habîbe'nin (ra) az rastlanan cesur bir seçimde bulunduğunu göstermektedir. İslâm kardeşliğinin akrabalık bağları ve dünyevî menfaatlerin önüne geçtiğinin en güzel örneğini sergileyen Hz. Ümmü Habîbe'nin (ra) müşrik babası Ebû Süfyân'a karşı Resûlullah'ı (sas) tercih etmesi onun imanının kavîliğini gösterir. Adeta "İbrahim babasının Allah düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim gerçekten çok duyarlı ve yumuşak huylu biriydi."  (et-Tevbe 9/114) ayeti onun hayatının bir emsali olmuştur.Onun hayat hikayesinin İslâm kardeşliğinin en büyük değer olduğunu hatırlatması umuduyla...

Hz. Zeyneb Bint Cahş / Peygamber Evinin Hanımları 7

Hz. Peygamber'in (sas) zevcelerinden her birinin hayatı gerek iffet ve hayâları gerek örnek ahlâkları gerekse de o dönemin sosyal ve kültürel hayatında üstlenmiş oldukları roller açısından incelenmeye değerdir.Hz. Zeyneb bint Cahş (ra) ilahi irade doğrultusunda gerçekleştirdiği evlilikleriyle hukuki sosyal siyasi ve insani birçok esası bünyesinde barındırarak tarihe adını yazdıran bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.Gençliği güzelliği soyu ve Allah Resûlü'nün (sas) halasının kızı olması nikâhının yedi kat göklerde Allah tarafından kıyılmış olması Resûlullah'ın (sas) hanımlarının en cömerdi oluşu onu özel yapan hususiyetlerdendir. Hz. Zeyneb (ra) takvası dindarlığı dosdoğru oluşu ve samimiyetiyle İfk Vakası'nda Hz. Âişe (ra) hakkında iyi bir şehâdette bulunarak Peygamber eşine yaraşır bir tavır ve davranışta bulunarak Efendimiz'in (sas) aile hayatında müstesna yerini almıştır.

Hz. Sevde Bint Zem'a Hz. Zeyneb Bint Hüzeyme Hz. Meymume Bint Haris/Peygamber Evinin Hanımları 7

Müminlerin Anneleri'nden Hz. Sevde'nin (ra) fedakâr ve vefakâr kişiliği gerek İslâm'ı kabulünden sonra yaşadığı sıkıntılarda gerekse Hz. Peygamber'le (sas) evli bulunduğu dönemde dikkatimizi çeker. Bununla birlikte bir peygamber eşi olarak Hz. Peygamber'in (sas) diğer bazı eşlerinde görüldüğü kadar kendisini ön plana çıkaracak aktif bir rol üstlenmemiştir.Hz. Zeyneb bint Huzeyme (ra) yoksullara sadaka ve infak faaliyetlerinden dolayı "Yoksulların Anası" unvanını almıştır. İyilik ve ihsan sahibi annemiz selamet içinde yaşadığı gibi selamet içinde ebedi istirahatgâhına çekilmiştir. Bu dünyadan çekilirken "Son Peygamber'in Eşi" ve "Müminlerin Annesi" olma şerefiyle ödüllendirilmiştir.Hz. Meymûne (ra) ise kendisini Resûlullah'a (sas) hibe etmesi ilim takva sadakat sünnete ittiba vefası ve takvasıyla temayüz etmiştir. Nitekim Hz. Âişe (ra) onun hakkında "Meymûne en muttakimiz ve sıla-i rahimi en çok gözetenimizdi." demiştir.

Hz. Safiyye Bint Huyey / Peygamber Evinin Hanımları 9

"Safiyye bir peygamberin (Harun'un) kızıdır amcası (Mûsâ) da peygamberdir hâlen kocası da bir peygamberdir."[Hz. Muhammed (sas)]Hz. Safiyye (ra) Hz. Peygamber'in (sas) azılı düşmanlarından Yahudilerin lideri Huyey b. Ahtab'ın kızıdır.Zarif ve çok güzel bir kadın olan Hz. Safiyye (ra) Hayber'in fethinde esir edilmiş; Hz. Peygamber (sas) onu İslâm'ı seçip seçmeme konusunda serbest bırakmıştır. İslâm'ı seçen Hz. Safiyye (ra) Hz. Peygamber'in (sas) evlenme teklifini de kabul ederek "Müminlerin Annesi" vasfını kazanmıştır.Hz. Peygamber'i (sas) çok seven Hz. Safiyye (ra) Resûl-i Ekrem'in (sas) son hastalığı sırasında "Keşke senin yerinde yatan ben olsaydım." demek suretiyle üzüntüsünü dile getirmiş diğer hanımlarının birbirine işaret ettiğini gören Resûlullah (sas) onları uyarmış ve Safiyye'nin (ra) sözünde samimi olduğunu belirtmiştir.Hz. Safiyye (ra) çalışmamızda konu edindiğimiz özellikleri ve Resûlullah'a (sas) ileri derecedeki sevgisi sebebiyle İslâm tarihindeki yerini almıştır.

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2019
Baskı1
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat11,5 x 19
ISBN-106057620101
Kağıt Türü2. Hamur
Sayfa Sayısı1043
135 TL ve üzeri kargo bedava
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (5)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.